infoinfo
Nakúp a vyhraj 4-dňový zájazd na JBL Snow Party vo francúzskych Alpách. Viac info
Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Reklamácia tovaru

- Na každý tovar sa vzťahuje záruka podľa priloženého záručného listu, resp. daňového dokladu, na ktorom je uvedené výrobné číslo výrobku (nevyžaduje sa u záznamových médií, príslušenstva a tovaru bez uvádzaného výrobného čísla)

- Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom. Závisí od značky a typu produktu. Minimálne však 2 roky, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. V prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme objednávateľa e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase.

- Oprávnenie na záruku zaniká v prípadoch, ktore sú popísané u Záručných podmienok jednotlivých výrobkov , resp.v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

- v prípade reklamácie treba priložiť záručný list, resp. kópiu dokladu o kúpe, ak slúži zároveň ako záručny list a reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom podľa možností v originálnom balení. Na reklamovanom výrobku sú čitateľné identifikačné údaje (typ výrobku, výrobné číslo), a zhodujú sa s údajmi v záručnom liste.

- zákazník doručí tovar podľa podmienok stanovených v Záručných listoch jednotlivých výrobkov na uvedené servisné stredisko: DSI Slovakia spol. s r. o., Letná 42, 040 01 Košice. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

- Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

- Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

- Náš internetový obchod poskytuje možnosť vrátenia peňazí v prípade zistenia poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ktorú preverí autorizovaný servis a potvrdí nemožnosť opravy závady alebo zámeny tovaru za nový v zákonom stanovenom termíne. (§623 obč. zák.)

- oprava v záručnej dobe je bezplatná.